【Free!│真遙】擱淺、尾聲 - 10/02 Tue

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎08可算作完結。尾聲純粹個人惡趣味,不一定要看。    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、08(完) - 10/01 Mon

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、06 - 10/01 Mon

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、05 - 09/30 Sun

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、04 - 09/30 Sun

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、03 - 09/29 Sat

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、02 - 09/29 Sat

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more

【Free!│真遙】擱淺、01 - 09/28 Fri

trackback (-) | comment (0) | Free!
◎2014年刊物釋出。
◎第二部動畫出來之前的衍生,後續沒有繼續追了,設定出入多、自創人物有。
◎主真遙,微凜遙、宗凜。
◎正港風味黑歷史……。


    >> read more